مشخصات کتاب

آشنایی با قانون روابط موجر و مستاجرجلد:1گردآورنده:انصاری، مسعودگردآورنده:فیضی، امیرناشر:سازمان اوقاف و امور خیریه، شرکت چاپ و انتشاراتمحل نشر:تهران - ایران

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب:
کلیه حقوق این پایگاه برای سازمان اوقاف و امور خیریه محفوظ است